Open
More Info
Sopranos Pizzeria Logo

Sopranos Pizzeria

Pizzeria
Millars Marsh, Waterford - Delivery from: €3.00.
Open From 5.00pm - 11.00pm
Delivers From 5.00pm - 11.00pm